ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: EssenInclBodemverstoring (ID: 27)

Name: EssenInclBodemverstoring

Display Field: NAAM_DEELGEBIED

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset is een combinatie van </SPAN><SPAN>het basisbestand essen </SPAN><SPAN>(</SPAN><SPAN>LNDS_ESSEN</SPAN><SPAN>) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van </SPAN><SPAN>de </SPAN><SPAN>essen</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap</SPAN></P><P><SPAN>Essen zijn met mest opgehoogde oude bouwlanden rondom dorpen die op een zand- of keileemrug liggen. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het reliëf van essen (in Westerwolde en Gorecht) zichtbaar blijft vanuit het omringende landschap en dat het open karakter van de essen behouden blijft. De kwaliteit van deze kernkarakteristiek kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze essen. Door landbouwkundig gebruik kan het reliëf van de essen afvlakken en het bodemarchief worden aangetast. Essen worden aangevuld om het geschonden uiterlijk te herstellen en het bodemarchief beter te beschermen tegen erosie. Bij de essen accentueren we de bolle ligging en beschermen we tevens het onderliggende bodemarchief door afdekking met grond beter tegen erosie. We streven bij diverse essen ook naar herstel van steilranden. Van gemeenten wordt verwacht dat zij in hun bestemmingsplannen rekening houden met de bescherming van de openheid en het relief van essen. </SPAN></P><P><SPAN>.</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata