ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Deze dataset is in het kader van monitoring landschap gemaakt t.b.v. gebruik in de Staat van Groningen
summary: Deze dataset is in het kader van monitoring landschap gemaakt t.b.v. gebruik in de Staat van Groningen
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset is een combinatie van </SPAN><SPAN>oude dijken uit de provinciale Omgevingsverordening</SPAN><SPAN> (</SPAN><SPAN>POV</SPAN><SPAN>_</SPAN><SPAN>OUDE</SPAN><SPAN>_</SPAN><SPAN>DIJK</SPAN><SPAN>EN) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van </SPAN><SPAN>de oude dijken uit de provinciale Omgevingsverord</SPAN><SPAN>e</SPAN><SPAN>ning </SPAN><SPAN>inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap.</SPAN></P><P><SPAN>Een dijk is waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. Bedoeld om land erachter te beschermen van overstroming. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkloodsjes. Deze hoofdzakelijk oude slaperdijken zijn karakteristiek voor de Eemsdelta, het Oldambt en het Waddenkustgebied. De oude dijken kunnen worden aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door egalisatie en het scheuren van grasland. Ook het opvullen en dichtschuiven van de kolken en drinkdobben, en het afbreken van coupures en schotbalkloodsjes is een verlies van de karakteristieke waarde. Om dit te voorkomen zijn in de Provinciale Omgevingsverordening regels opgesteld voor de bescherming van de oude dijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN><SPAN>.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Oude dijken inclusief bodemverstoringen (monitoring landschap)
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
portalUrl:
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: