ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: LandschappelijkWaardevolleDijkenInclBodemverstoring (ID: 26)

Name: LandschappelijkWaardevolleDijkenInclBodemverstoring

Display Field: MonJaartalVerstoring

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset is een combinatie van </SPAN><SPAN>oude dijken uit de provinciale Omgevingsverordening</SPAN><SPAN> (</SPAN><SPAN>POV</SPAN><SPAN>_</SPAN><SPAN>OUDE</SPAN><SPAN>_</SPAN><SPAN>DIJK</SPAN><SPAN>EN) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van </SPAN><SPAN>de oude dijken uit de provinciale Omgevingsverord</SPAN><SPAN>e</SPAN><SPAN>ning </SPAN><SPAN>inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap.</SPAN></P><P><SPAN>Een dijk is waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. Bedoeld om land erachter te beschermen van overstroming. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkloodsjes. Deze hoofdzakelijk oude slaperdijken zijn karakteristiek voor de Eemsdelta, het Oldambt en het Waddenkustgebied. De oude dijken kunnen worden aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door egalisatie en het scheuren van grasland. Ook het opvullen en dichtschuiven van de kolken en drinkdobben, en het afbreken van coupures en schotbalkloodsjes is een verlies van de karakteristieke waarde. Om dit te voorkomen zijn in de Provinciale Omgevingsverordening regels opgesteld voor de bescherming van de oude dijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata