ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. De KRW schrijft voor dat Stroomgebiedbeheerplannen worden opgesteld met de beschrijving van de watersystemen, doelen en maatregelen. Waterbeheerders en het Informatiehuis Water dragen zorg voor tijdige en betrouwbare informatie over de Kaderrichtlijn Water middels gegevensinventarisaties en -ontsluiting via het Waterkwaliteitsportaal. Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. SGBP3 behelst 2022-2027.
summary: De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. De KRW schrijft voor dat Stroomgebiedbeheerplannen worden opgesteld met de beschrijving van de watersystemen, doelen en maatregelen. Waterbeheerders en het Informatiehuis Water dragen zorg voor tijdige en betrouwbare informatie over de Kaderrichtlijn Water middels gegevensinventarisaties en -ontsluiting via het Waterkwaliteitsportaal. Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. SGBP3 behelst 2022-2027.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat informatie over de </SPAN><SPAN>Oppervlaktew</SPAN><SPAN>aterlichamen en </SPAN><SPAN>Stroomgebieden in Nederland</SPAN><SPAN> met een beschrijving van de watersystemen</SPAN><SPAN> oa geldigheid en status.</SPAN><SPAN> Voor meer informatie zie het Informatiehuis Water.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: KRW Oppervlaktewaterlichamen Nederland (Vlak)
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: