ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/MIL_Voorgesteld_lichthinderbeleid_Groningen_concept (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description:

De provincie Groningen neemt samen met de gemeente Westerkwartier, de gemeente Het Hogeland en Licht en Donker Advies het voortouw om te komen tot een Duisterniskaart voor deze gemeenten en mogelijk voor de hele provincie. 


De provincie wordt daarbij opgedeeld in Ecologische Zones op basis van de Richtlijn Lichthinder. Gemeenten kunnen zo gestimuleerd worden om op basis van deze zones nieuwe beleid te maken t.a.v. lichthinder. In het Westerkwartier worden al stapjes in die richting gezet.

Om gemeenten hierbij te helpen en om een indruk te geven van de aanpak zou de provincie een kaart kunnen opstellen waarin de ecologische zones zijn weergegeven. 


Map Name: Zone opbouw

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Onder het buitengebied verstaan wij die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een overwegend agrarische-, natuur- en recreatieve functie hebben. Omdat de inrichting van het buitengebied zowel vitaal als duurzaam dient te zijn, is daarnaast zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt.

Tevens bevat dit bestand het omgekeerde van het buitengebied. Dus de opvulling van de 'gaten' in het buitengebied. Dit wordt door sommigen de bebouwde kom genoemd, maar dit is niet formeel vastgelegd.Service Item Id: 53963e00993943d59c0d2846c57b5e65

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

Resampling: false

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates