ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Project/MIL_Voorgesteld_lichthinderbeleid_Groningen_concept (FeatureServer)

View In: ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

De provincie Groningen neemt samen met de gemeente Westerkwartier, de gemeente Het Hogeland en Licht en Donker Advies het voortouw om te komen tot een Duisterniskaart voor deze gemeenten en mogelijk voor de hele provincie. 


De provincie wordt daarbij opgedeeld in Ecologische Zones op basis van de Richtlijn Lichthinder. Gemeenten kunnen zo gestimuleerd worden om op basis van deze zones nieuwe beleid te maken t.a.v. lichthinder. In het Westerkwartier worden al stapjes in die richting gezet.

Om gemeenten hierbij te helpen en om een indruk te geven van de aanpak zou de provincie een kaart kunnen opstellen waarin de ecologische zones zijn weergegeven. 


All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Dit bestand bevat het buitengebied zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Onder het buitengebied verstaan wij die gebieden die buiten stedelijke gebieden liggen en een overwegend agrarische-, natuur- en recreatieve functie hebben. Omdat de inrichting van het buitengebied zowel vitaal als duurzaam dient te zijn, is daarnaast zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt.

Tevens bevat dit bestand het omgekeerde van het buitengebied. Dus de opvulling van de 'gaten' in het buitengebied. Dit wordt door sommigen de bebouwde kom genoemd, maar dit is niet formeel vastgelegd.Service Item Id: e110dba8b1934a23b8499e9bd213fdeb

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes