ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/IIR_Landschap)

Archeologische Monumentenkaart (AMK, 2015) (1)
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
Terrein van zeer hoge archeologische waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde
Terrein van hoge archeologische waarde Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein van archeologische waarde Terrein van archeologische waarde
Aardkundig waardevolle gebieden (85)
beek beek
beekdal beekdal
beekduin beekduin
bodemprofiel bodemprofiel
dekzand dekzand
dekzandkop dekzandkop
dekzandkop en stuifzand dekzandkop en stuifzand
dekzandrug dekzandrug
dekzandrug en stuifzand dekzandrug en stuifzand
dekzandrug met es dekzandrug met es
dekzandwelving dekzandwelving
duinen en kwelder duinen en kwelder
geologisch profiel geologisch profiel
getijrivier getijrivier
getijrivierinversie getijrivierinversie
getijriviervlakte getijriviervlakte
glaciaal dal glaciaal dal
glaciale flank glaciale flank
glaciale heuvel glaciale heuvel
glaciale laagte glaciale laagte
glaciale of eolische laagte glaciale of eolische laagte
glaciale opduiking glaciale opduiking
glaciale rug glaciale rug
glaciale welving glaciale welving
hoogveenrest hoogveenrest
inversierug inversierug
kreekbedding kreekbedding
kreken en kwelders kreken en kwelders
kweldergeul kweldergeul
kweldervlakte kweldervlakte
kwelderwal kwelderwal
maar maar
oeverwal oeverwal
overreden stuwwallen overreden stuwwallen
pingoruïne pingoruïne
ril ril
smeltwater (doorbraak)dal smeltwater (doorbraak)dal
stuifzand stuifzand
stuwwal(opduiking) stuwwal(opduiking)
uitgegraven laagveen uitgegraven laagveen
veenbeek veenbeek
Aardkundig waardevolle gebieden, foto's (2011) (93)
Slingertuinen bij monumentale boerenerven (2017) (78)
gaaf gaaf
nieuw ontwerp / laag nieuw ontwerp / laag
relict relict
verdwenen verdwenen
niet bekend niet bekend
Wegbeplanting samen met monumentale boerenerven in Engelse landschapsstijl in wegdorpen (2011) (71)
Borgterreinen en landgoederen (2012) (64)
Landschappelijk waardevolle dijken (58)
Landschappelijk waardevolle dijken (54)
Dijkcoupures en schotbalkenhokjes (2011) (57)
Kolken en drinkpoelen (2012) (55)
Dijkvlakken (2012) (56)
Steilranden van essen (2011) (50)
Essen (2011) (6)
Houtsingels en houtwallen (2016) (44)
Houtsingel hoofdstructuur (2011) (41)
Gorecht Gorecht
Westerkwartier Westerkwartier
Westerwolde Westerwolde
Zuidelijk Westerkwartier Zuidelijk Westerkwartier
Karakteristieke wegen (Omgevingsvisie 2016-2020) (30)
Karakteristieke waterlopen (Omgevingsverordening 2016) (31)
Karakteristieke sloten (2016) (26)
Kanalen en wijken (Omgevingsverordening 2016) (32)
Ontginning, basis en -richting (Territorium) (2011) (36)
ontginningsrichting ontginningsrichting
primaire ontginningsbasis primaire ontginningsbasis
secundaire ontginningsbasis secundaire ontginningsbasis
secundaire ontginningsrichting secundaire ontginningsrichting
verplaatsing ontginningsbasis verplaatsing ontginningsbasis
Territorium dorpen en gehuchten (ontginning) (2011) (37)
territoriumgrens territoriumgrens
secundaire territoriumgrens secundaire territoriumgrens
verdwenen territoriumgrens verdwenen territoriumgrens
Historische verkaveling (2012) (39)
onregelmatige blokverkaveling onregelmatige blokverkaveling
regelmatige blokverkaveling oud regelmatige blokverkaveling oud
regelmatige blokverkaveling jong regelmatige blokverkaveling jong
blok- strookverkaveling blok- strookverkaveling
radiaire verkaveling radiaire verkaveling
strokenverkaveling strokenverkaveling
strokenverkaveling met perceelsbeplanting strokenverkaveling met perceelsbeplanting
essenverkaveling essenverkaveling
veenkoloniale verkaveling veenkoloniale verkaveling
woeste grond woeste grond
Oorspronkelijke verkaveling (2011) (38)
herkenbare hoofdstructuur herkenbare hoofdstructuur
herkenbare verkaveling herkenbare verkaveling
oorspronkelijke verkaveling oorspronkelijke verkaveling
stedelijk gebied stedelijk gebied
Visuele invloedssfeer wierden en wierdedorpen (2011) (17)
Wierden (2011) (10)
Afgegraven wierden (2011) (14)
kansrijk voor aanvulling kansrijk voor aanvulling
aanvulling te overwegen aanvulling te overwegen
niet aanvullen niet aanvullen
Traditionele windmolens (2013) (12)
Gebouwen (15)
Landschapstypen (2009) (16)
Dijkenlandschap Dijkenlandschap
Wierdenlandschap Wierdenlandschap
Esdorpenlandschap Esdorpenlandschap
Parkachtig esdorpenlandschap Parkachtig esdorpenlandschap
Veenkoloniaal landschap Veenkoloniaal landschap
Heide-ontginningslandschap Heide-ontginningslandschap
Wegdorpenlandschap met houtsingels Wegdorpenlandschap met houtsingels
Wegdorpenlandschap op zeeklei Wegdorpenlandschap op zeeklei
Wegdorpenlandschap op overgang zand/veen Wegdorpenlandschap op overgang zand/veen
Wegdorpenlandschap op laagveen Wegdorpenlandschap op laagveen
Open water Open water
Bebouwing Bebouwing
Reliëf (2004) (19)
hoogte hoogte
laagte laagte
Reliëfinversie (Omgevingsverordening 2016) (20)
Glaciale ruggen (Omgevingsverordening 2016) (21)
Geomorfologie (2004) (22)
3K31 Kwelderwal 3K31 Kwelderwal
1M24 Beekoverstromingsvlakte 1M24 Beekoverstromingsvlakte
W Water W Water
T Terp of hoogwatervluchtplaats T Terp of hoogwatervluchtplaats
D Hoge dijk D Hoge dijk
beb Bebouwing beb Bebouwing
4K6 Grondmorenerug met dekzand (+/- oud bouwlanddek) 4K6 Grondmorenerug met dekzand (+/- oud bouwlanddek)
4H3 Glooiing van hellingafspoelingen (+/- dekzand) 4H3 Glooiing van hellingafspoelingen (+/- dekzand)
3N3 Laagte met randwal (incl. pingo restant) 3N3 Laagte met randwal (incl. pingo restant)
3L9 Lage stuifduinen + bijbehorende vlakten/laagten 3L9 Lage stuifduinen + bijbehorende vlakten/laagten
3L2a \"Grondmorene (+/- welvingen, hooggelegen)\" 3L2a \"Grondmorene (+/- welvingen, hooggelegen)\"
3L10 \"Dekzandwelvingen, bedekt met ten dele afgegraven veen\" 3L10 \"Dekzandwelvingen, bedekt met ten dele afgegraven veen\"
3K7 Grondmorenerug (met klei of veen) 3K7 Grondmorenerug (met klei of veen)
3K33 Getij-inversierug 3K33 Getij-inversierug
3K14 Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek) 3K14 Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek)
3H14 Veenrestglooing 3H14 Veenrestglooing
3F9 Plateau-achtige veenrest 3F9 Plateau-achtige veenrest
2R4 \"Beekdalbodem, zonder veen, rel. laaggelegen\" 2R4 \"Beekdalbodem, zonder veen, rel. laaggelegen\"
2R5 Beekdalbodem met veen 2R5 Beekdalbodem met veen
2R3 Droog dal (+/-dekzand/loss) 2R3 Droog dal (+/-dekzand/loss)
2R14 Zee-erosiegeul 2R14 Zee-erosiegeul
2R11 Geul van meanderend afwateringsstelsel 2R11 Geul van meanderend afwateringsstelsel
2M47 Ontgonnen veenvlakte met petgaten 2M47 Ontgonnen veenvlakte met petgaten
2M45 \"Veenkoloniale ontginningsvlakte, rel. hooggelegen\" 2M45 \"Veenkoloniale ontginningsvlakte, rel. hooggelegen\"
2M44 \"Veenkoloniale ontginningsvlakte, rel. laaggelegen\" 2M44 \"Veenkoloniale ontginningsvlakte, rel. laaggelegen\"
2M41 \"Strandvlakte, zandplaat of slik (+/- duinen)\" 2M41 \"Strandvlakte, zandplaat of slik (+/- duinen)\"
2M35 Vlakte van getij-afzettingen 2M35 Vlakte van getij-afzettingen
2M34 Vlakte van getij-riviermondafzettingen 2M34 Vlakte van getij-riviermondafzettingen
2M31 Binnendelta-vlakte (+/- klei/zand) 2M31 Binnendelta-vlakte (+/- klei/zand)
2M3 Grondmorenevlakte 2M3 Grondmorenevlakte
2M22 Rivierkom en overwalachtige vlakte 2M22 Rivierkom en overwalachtige vlakte
2M14 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal) 2M14 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal)
2M13 Dekzandvlakte 2M13 Dekzandvlakte
1R4 Beekdalbodem met veen 1R4 Beekdalbodem met veen
1R1 \"Dalvormige laagte, met veen\" 1R1 \"Dalvormige laagte, met veen\"
1M46 Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand) 1M46 Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand)
1M38 \"Aanwasvlakte, relatief laaggelegen\" 1M38 \"Aanwasvlakte, relatief laaggelegen\"
1M35 Vlakte van getij-afzettingen 1M35 Vlakte van getij-afzettingen
1M33 Vlakte van zee-of meerbodemafzettingen 1M33 Vlakte van zee-of meerbodemafzettingen
10B6 Hoge stuwwal (gestuwde grondmorene) 10B6 Hoge stuwwal (gestuwde grondmorene)
Afgegraven Afgegraven
Opgehoogd Opgehoogd
Speciedepot Speciedepot
Vergraven Vergraven
Dras/riet Dras/riet
Vloeiveld Vloeiveld
Dobbe Dobbe