ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Visuele communicatie richting medewerkers die bezig zijn met ruimtelijke ontwikkelingen.
summary: Visuele communicatie richting medewerkers die bezig zijn met ruimtelijke ontwikkelingen.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat gezoneerde industrieterreinen en de bijbehorende zones. De zones creëren afstand tussen geluidsgevoelige en geluidsbelastende activiteiten. De ligging is aangegeven conform de zonebesluiten en bestemmingsplannen. Conform de wet geluidhinder dienen industrieterreinen waar grote lawaaimakers zijn of mogen worden gevestigd, te worden voorzien van een geluidzone. Binnen de geluidzone gelden voor geluidgevoelige bestemmingen aangepaste normen. Deze normen zijn van toepassing voor woningbouw en industrie.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen, dit bestand kan onbeperkt uitgeleverd worden</SPAN></P></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Geluidzones industrie (Inspire)
type:
url:
tags: ["BEDRIJVENTERREINEN","GELUIDHINDER","GELUIDSZONES","INDUSTRIELAWAAI","INDUSTRIE","Gebiedsbeheer","gebieden waar beperkingen gelden","gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: