ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: KanalenEnWijkenMonitoringLandschap (ID: 36)

Name: KanalenEnWijkenMonitoringLandschap

Display Field: STATUS_2013

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat </SPAN><SPAN>de </SPAN><SPAN>kanalen en wijken gelegen binnen de provincie Groningen</SPAN><SPAN> die tezamen het monitoringsbestand vormen ten behoeve van de Monitor Landschap</SPAN><SPAN>.</SPAN><SPAN> Vierjaarlijks worden deze kanalen en wijken beoordeeld op hun 'staat'. Het is een selectie binnen het totaal aan kanalen en wijken binnen de provincie.</SPAN></P><P><SPAN /><SPAN> De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle kanalen en wijken en de daarmee samenhangende elementen zoals verlaten (sluizen), bruggen e.d. Deze kanalen en wijken zijn karakteristiek voor de Veenkoloniën, het zuidelijk deel van het Westerkwartier en enkele kleine gebieden in Westerwolde. Veel kanalen en wijken zijn al gedempt omdat zij hun functie hebben verloren. De kanalen en wijken worden verder aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door het geleidelijk dempen met afvalmateriaal. Door het achterwege blijven van onderhoud verlanden veel wijken. Hierdoor verliest het veenkoloniale landschap een van zijn karakteristieke kenmerken. Om dit te voorkomen zijn in Provinciale Omgevingsverordening 2016 regels opgesteld voor de bescherming van de overgebleven kanalen en wijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata