ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: De dataset met karakteristieke sloten is vervaardigd voor de Omgevingsvisie en - verordening Provincie Groningen. Iedere 4 jaar wordt de kwaliteit van de sloten binnen het meetnet gemonitord en de resultaten hiervan zijn in dit bestand vastgelegd. Hiermee ontstaat een beeld van de sloten en daarmee een beeld van het behoud van de onregelmatige blokverkaveling in het wierdenlandschap en de opstrekkende verkaveling in het dijkenlandschap
summary: De dataset met karakteristieke sloten is vervaardigd voor de Omgevingsvisie en - verordening Provincie Groningen. Iedere 4 jaar wordt de kwaliteit van de sloten binnen het meetnet gemonitord en de resultaten hiervan zijn in dit bestand vastgelegd. Hiermee ontstaat een beeld van de sloten en daarmee een beeld van het behoud van de onregelmatige blokverkaveling in het wierdenlandschap en de opstrekkende verkaveling in het dijkenlandschap
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 10000
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat watergangen (maren en sloten) van de provincie</SPAN><SPAN> en daaraan gekoppeld de </SPAN><SPAN>resultaten</SPAN><SPAN> van de verschillende monitoringen op deze sloten die in de loop van de jaren door de provincie Groningen zijn uitgevoerd.</SPAN></P><P><SPAN>In het weidse wierdenlandschap kronkelen de maren om de dorpen om ze via het water te ontsluiten. De maren vormen de basis voor de kenmerkende onregelmatige blokverkaveling, zoals die nog herkenbaar is in Middag Humsterland, het Reitdiep, nabij Middelstum en in het gebied te noorden van Appingedam en Delfzijl. In dit oude kwelderlandschap staat het behoud van de kleinschaligheid voorop dat zich kenmerkt door onregelmatig gevormde percelen die worden gescheiden door kromme sloten. Deze sloten benadrukken de verkaveling. Andere sloten hangen vanuit hun natuurlijke oorsprong samen met andere sloten en/of waterlopen. Van deze voormalige sloten is alleen het reliëf nog aanwezig in de vorm van laagten in het landschap. Aan de waddenkust zijn in de loop der eeuwen opeenvolgende reeksen grootschalig open polders gescheiden door parallelle dijken ontstaan. De opstrekkende verkaveling loodrecht op de dijken geeft een duidelijk beeld van de ontginningsgeschiedenis. Dit komt tot uitdrukking in het slotenpatroon langs de kust en in de Fivelboezem. De waardevolle opstrekkende verkaveling bestaat uit een regelmatig patroon van (zeer) langgerekte kavels gescheiden door sloten en landbouwontsluitingswegen die het historisch recht van opstrek zichtbaar maken.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Karakteristieke sloten monitoring landschap
type:
url:
tags: ["SLOTEN","CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAARTEN","WATERLOPEN","CULTUURLANDSCHAPPEN","LANDSCHAPSBEHEER"]
culture: nl-NL
portalUrl:
name:
guid:
minScale: 300000
spatialReference: