ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Beleidsplannen/Omgevingsverordening)

Aardbevingsgebied (76)
AfwijkendeRegelingIntensieveVeehouderij (0)
Bergingsgebieden (74)
BeslotenKleinschaligOpenGebiedGorechtWesterwolde (73)
BosgebiedenVanVoor1850 (77)
BosnatuurgebiedenBuitenNatuurNetwerkNL (72)
Buitengebied (70)
ConcentratiegebiedenGrootschaligeWindenergie (69)
Dekzandruggen (68)
DiepeWaterplassen (67)
Drinkwaterwingebieden (66)
Esgehuchten (65)
Essen (64)
GebiedsnormenRegionaleWateroverlast (63)
Grasland - 1:10 jaar Grasland - 1:10 jaar
Akkerbouw - 1:25 jaar Akkerbouw - 1:25 jaar
Hoogwaardige land- en (glas)tuinbouw - 1:50 jaar Hoogwaardige land- en (glas)tuinbouw - 1:50 jaar
Bebouwd gebied - 1:100 jaar Bebouwd gebied - 1:100 jaar
Geen norm Geen norm
Open water Open water
Prioritaire gebieden Prioritaire gebieden
GebiedenVerbodFysischeBodemaantasting (62)
GereserveerdTraceWegverbinding (61)
GereserveerdTraceSpoorverbinding (60)
GeslotenStortplaatsen (59)
GlacialeRuggen (58)
GroeneLinten (57)
Grondwaterbeschermingsgebieden (56)
GrootschaligOpenLandschap (55)
HoutsingelsZuidelijkWesterkwartier (54)
IntensieveVeehouderij (53)
 Maximale stalvloeroppervlakte 7500m² Maximale stalvloeroppervlakte 7500m²
Maximale stalvloeroppervlakte 5000m² Maximale stalvloeroppervlakte 5000m²
Geen uitbreiding toegestaan Geen uitbreiding toegestaan
KanalenEnWijken (52)
KarakteristiekeLaagten (51)
KarakteristiekeSlotenAppingedamDelfzijl (50)
KarakteristiekeSlotenMiddagHumsterland (49)
KarakteristiekeSlotenMiddagHumsterlandWijzigingsbevoegdheid (48)
KarakteristiekeWaterlopen (47)
KarakteristiekWegenpatroonMiddagHumsterland (46)
LandschapHerkenbareOpstrekVerkaveling (45)
LandschapHerkenbareOnregelmBlokVerkaveling (44)
LeefgebiedenAkkervogels (43)
LeefgebiedenWeidevogels (42)
NationaalLandschapDrentscheAa (41)
NationaalLandschapMiddagHumsterland (40)
NationaalSnelwegpanoramaDrentscheAa (39)
NieuwBedrijventerreinToegestaan (38)
NieuweWindturbinesNietToegestaan (37)
NNNNatuurgebieden (36)
NNNBeheergebieden (35)
NNNBeheerAanpassingsgebied (34)
NNNNatuurAanpassingsgebied (33)
Noodbergingsgebieden (32)
OudeDijken (31)
PingoruinesGorecht (30)
PingoruinesWesterkwartier (29)
RegionaleWaterkeringen (28)
Reliefinversie (27)
SpecifiekeVormAgrarischMestopslagVeldkavel (26)
Stiltegebieden (25)
TestveldOnderzoeksturbines (24)
TestveldPrototypeOffshoreTestturbines (23)
Veiligheidszone1ProvincialeWegen (22)
Veiligheidszone2InvloedsgebiedProvincialeWegen (21)
Veiligheidszone3Transport (20)
VeiligheidsnormRegionaleWaterkeringenT100 (19)
VeiligheidsnormRegionaleWaterkeringenT300 (18)
VeiligheidsnormRegionaleWaterkeringenT1000 (17)
VervoerGevaarlijkeStoffen (16)
VerzuringGevoeligeKwetsbareGebieden (15)
VerzuringGevoeligeKwetsbareGebiedenBuffer (14)
Waddenzee (13)
Waterkeringszone (12)
WaterkeringszoneBebouwingszone (11)
WaterkeringszoneBeschermingszone (10)
WaterkeringszoneProfielVrijeRuimte (9)
Wierden (8)
WindenergieTijdelijkheid (7)
ZoekgebiedNoodberging (6)
ZoekgebiedRobuusteVerbindingszone (5)
ZoekgebiedSpoorverbinding (4)
ZoekgebiedVervangingWindturbines (3)
ZoekgebiedWindenergieRoodehaan (78)
ZonesWierdenWierdendorpen (1)