ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Geomagazijn.GEO.LNDS_AMK (ID: 0)

Name: Geomagazijn.GEO.LNDS_AMK

Display Field: MONUMENTNR

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>De Archeologische MonumentenKaart (AMK) is een gedigitaliseerd bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. De kaart is bedoeld als een instrument voor de ruimtelijke ordening, ten behoeve van het beheer en de bescherming van archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven. De kaart geeft de terreinen van archeologische waarde weer zoals die op het moment van verschijnen bekend waren. Met behulp van deze kaart kan bij diverse planologische beslissingen, zoals ontgrondingen, bodemsaneringen, aanleg van woonwijken, etc. rekening worden gehouden met de aanwezige archeologische waarden. De informatie waarop dit kaartbeeld is gebaseerd, bevindt zich in het centrale Archeologisch Informatiesysteem, afgekort ARCHIS. De Archeologische Monumentenkaart is een gezamenlijk product van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort en de provincies. De AMK bestaat feitelijk uit de samengestelde Provinciale Archeologische Monumentenkaarten.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: ea8a51928c1340b3a82c9f3694f21bd4

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata