ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_DIJKEN_BODEMVERSTORING (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Deze dataset is een combinatie van oude dijken uit de provinciale Omgevingsverordening (POV_OUDE_DIJKEN) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van de oude dijken uit de provinciale Omgevingsverordening inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap.

Een dijk is waterkerende constructie, meestal opgeworpen aarde en al dan niet met stenen of asfalt bedekt. Bedoeld om land erachter te beschermen van overstroming. De provincie Groningen richt zich op het behoud en eventueel herstel van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle dijken en de daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkloodsjes. Deze hoofdzakelijk oude slaperdijken zijn karakteristiek voor de Eemsdelta, het Oldambt en het Waddenkustgebied. De oude dijken kunnen worden aangetast door landbouwkundig gebruik, met name door egalisatie en het scheuren van grasland. Ook het opvullen en dichtschuiven van de kolken en drinkdobben, en het afbreken van coupures en schotbalkloodsjes is een verlies van de karakteristieke waarde. Om dit te voorkomen zijn in de Provinciale Omgevingsverordening regels opgesteld voor de bescherming van de oude dijken en de daarmee samenhangende ondersteunende elementen.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: dbb01b22a63f4285b180e3fe8e80693c

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes