ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Deze dataset is in het kader van monitoring landschap gemaakt t.b.v. gebruik in de Staat van Groningen.
summary: Deze dataset is in het kader van monitoring landschap gemaakt t.b.v. gebruik in de Staat van Groningen.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset is een combinatie van het basisbestand aardkundige waarden (LNDS_AARDK</SPAN><SPAN>U</SPAN><SPAN>NDIGE_WAARDEN) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van alle aardkundige waarden in de provincie Groningen inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap.</SPAN></P><P><SPAN>De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud en de beleefbaarheid van historische verschijnselen. Er wordt ook betekenis gehecht aan actuele processen, die aardkundige waarden opleveren. Op verschillende plaatsen in Groningen zijn duidelijke hoogteverschillen (een halve meter en meer) in het landschap aanwezig. Het zicht op dit reliëf is vooral karakteristiek voor de Hondsrug, Westerwolde (Holte, Tichelberg, Hasseberg, Alteveer) en de glaciale ruggen bij Blauwestad en Zuidhorn. Dit zicht kan verloren gaan door nieuwe bebouwing en beplanting. Daarnaast vormen afgravingen voor grootschalige projecten een bedreiging voor het reliëf. </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Aardkundig waardevolle gebieden inclusief bodemverstoringen (monitoring landschap)
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: