ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Natuurnetwerk Nederland - beheergebieden (aanwijzing in art. 3.116) (ID: 58)

Name: Natuurnetwerk Nederland - beheergebieden (aanwijzing in art. 3.116)

Display Field: PRIMAID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Dit bestand bevat NNN-beheergebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij de begrenzing vastgelegd en regels opgenomen ter bescherming van het Natuurnetwerk. Een deel van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) bestaat uit beheergebieden. Dit zijn landbouwgebieden met natuurwaarden. De hoofdfunctie is landbouw. In deze gebieden stimuleren wij een aangepast agrarisch beheer gericht op behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden.

Service Item Id: 06eb55b40d4a478a838d78331a97883d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata