ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Natuurnetwerk Nederland - beheer aanpassingsgebieden (aanwijzing in art. 3.118) (ID: 57)

Name: Natuurnetwerk Nederland - beheer aanpassingsgebieden (aanwijzing in art. 3.118)

Display Field: PRIMAID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Dit bestand bevat NatuurNetwerk Nederland (NNN)-beheer aanpassingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Gedeputeerde Staten zijn - als de hydrologische situatie of de realiseerbaarheid dan wel de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer daartoe aanleiding geeft - bevoegd de begrenzing van de NNN-Beheer aanpassingsgebieden te wijzigen en geheel of gedeeltelijk te laten vervallen.

Service Item Id: 06eb55b40d4a478a838d78331a97883d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata