ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: gebied ‘Afwijkende regeling perceel Veenhuizen 18A te Onstwedde’ (aanwijzing in art. 3.67) (ID: 22)

Name: gebied ‘Afwijkende regeling perceel Veenhuizen 18A te Onstwedde’ (aanwijzing in art. 3.67)

Display Field: KADASTRALE_AANDUIDING

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Dit bestand bevat een perceel met een afwijkende regeling voor intensieve veehouderij in de provinciale Omgevingsverordening provincie Groningen. Met deze afwijkende regeling kan de gemeente Stadskanaal planologische medewerking verlenen aan de bouw van een pluimveestal op het perceel Veenhuizen 18A te Onstwedde, mits aan een aantal voorwaarden op gebied van verduurzaming en stikstofdepositie wordt voldaan. Het aantal dieren zoals vergund mag hierbij op provinciale schaal per saldo niet toenemen. Een voorwaarde voor de uitbreiding op het perceel Veenhuizen 18A te Onstwedde is dat het intensieve veehouderijbedrijf op het perceel Dorpsstraat 18 te Vriescheloo juridisch en feitelijk definitief is beëindigd. Deze afwijkende regeling betreft een uitzondering op het geldende provinciaal beleid. Het gaat hierbij om een pilot voor een mogelijke provincie brede aanpak. In eerste instantie geldt deze uitzondering alleen voor de genoemde percelen vanwege de ligging van beide bedrijfslocaties op relatief korte afstand van het stikstofgevoelige natuurgebied Lieftinghsbroek.

Service Item Id: 06eb55b40d4a478a838d78331a97883d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata