ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Het digitaal in GIS beschikbaar maken van de schetstekeningen in het rapport 'Contour Omgevingsagenda Noord - Eerste stap naar de Omgevingsagenda Noord'. De Omgevingsagenda Noord is dé bestuurlijke samenwerkingsagenda van landsdeel Noord en het Rijk voor de fysieke leefomgeving. Deze agenda biedt de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisies van de verschillende overheden. De Omgevingsagenda geeft aan voor welke opgaven de overheden elkaar nodig hebben en biedt daar een handelingsperspectief op. Het biedt daarmee houvast voor op elkaar afgestemde beslissingen van overheden. De Omgevingsagenda vormt een meerjarig partnerschap tussen Rijk en regio, versterkt de uitvoeringskracht van overheden, maakt uitvoeringsgerichte afspraken en geeft richting aan (investerings-) besluiten van alle overheidslagen.
summary: Het digitaal in GIS beschikbaar maken van de schetstekeningen in het rapport 'Contour Omgevingsagenda Noord - Eerste stap naar de Omgevingsagenda Noord'. De Omgevingsagenda Noord is dé bestuurlijke samenwerkingsagenda van landsdeel Noord en het Rijk voor de fysieke leefomgeving. Deze agenda biedt de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisies van de verschillende overheden. De Omgevingsagenda geeft aan voor welke opgaven de overheden elkaar nodig hebben en biedt daar een handelingsperspectief op. Het biedt daarmee houvast voor op elkaar afgestemde beslissingen van overheden. De Omgevingsagenda vormt een meerjarig partnerschap tussen Rijk en regio, versterkt de uitvoeringskracht van overheden, maakt uitvoeringsgerichte afspraken en geeft richting aan (investerings-) besluiten van alle overheidslagen.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Rijk en de regionale overheden van Noord-Nederland</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>zetten met de Omgevingsagenda een nieuwe stap in de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>samenwerking. Er wordt al langer samengewerkt op diverse</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>terreinen, maar de grote transities, zoals op het gebied van</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>energie, klimaat en in het landelijk gebied, laten zien dat een</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>meer integrale, gebiedsgerichte en adaptieve aanpak nodig</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>is. De omgevingsagenda vormt een belangrijke verbindende</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>schakel tussen de omgevingsvisies van rijk en regio en de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>vaak thematische uitvoeringsprogramma’s.</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN /></P><P><SPAN>De Omgevingsagenda agendeert de opgaven waarin de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>verschillende overheden, maatschappelijke organisaties</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>en bedrijven elkaar nodig hebben. Het biedt een duidelijk</SPAN><SPAN> h</SPAN><SPAN>andelingsperspectief voor het realiseren van deze</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>opgaven. De opgaven komen voort uit bestaande visies en</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>beleidsdocumenten. Vaak schort het vervolgens in de stap</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>naar uitvoering. Door gezamenlijk te werken aan opgaven</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>en het agenderen van knelpunten die nu in de weg staan</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>om effectief aan de opgaven te werken, overbrugt de</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>Omgevingsagenda het gat tussen visie en uitvoering.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Vrij te gebruiken onder vermelding van "naar Sebas van den Brink"</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Geomagazijn.GEOWERK.NOVI_OpgavenOmgevingsagendaNoord_vlak
type:
url:
tags: ["NATIONALE PARKEN","GRENZEN","NATUURBESCHERMING","LANDSCHAPSBESCHERMING"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: