ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/BOD_Geomorfologische_Kaart)

Geomorfologische Kaart (508)
A41 Afbraakwand A41 Afbraakwand
A42 Ondergraven stuwwalzijde A42 Ondergraven stuwwalzijde
A51 Lösswand A51 Lösswand
A71 Klif A71 Klif
B11 Stuwwal B11 Stuwwal
B12 Stuwwal van gestuwde grondmorene B12 Stuwwal van gestuwde grondmorene
B13 Grondmorenerug B13 Grondmorenerug
B14 IJsstroomrug, 'megaflute' B14 IJsstroomrug, 'megaflute'
B15 Smeltwaterheuvel B15 Smeltwaterheuvel
B16 Smeltwaterrug B16 Smeltwaterrug
B31 Vereffeningsrest-heuvel B31 Vereffeningsrest-heuvel
B41 Terrasafzettingsrest-heuvel B41 Terrasafzettingsrest-heuvel
B42 Terrasrest-heuvel B42 Terrasrest-heuvel
B43 Terrasrest-rug B43 Terrasrest-rug
B44 Stroomrug of stroomgordel B44 Stroomrug of stroomgordel
B45 Oeverwal B45 Oeverwal
B46 Kronkelwaardrug B46 Kronkelwaardrug
B47 Crevasserug B47 Crevasserug
B51 Lössrug B51 Lössrug
B52 Dekzandkopje B52 Dekzandkopje
B53 Dekzandrug B53 Dekzandrug
B54 Dekzandwelving B54 Dekzandwelving
B55 Geulranddekzandrug B55 Geulranddekzandrug
B56 Gordeldekzandrug B56 Gordeldekzandrug
B57 Rivierduin B57 Rivierduin
B58 Landduin B58 Landduin
B59 Stuifdijk B59 Stuifdijk
B61 Meerwal B61 Meerwal
B71 Getij-inversierug B71 Getij-inversierug
B72 Getij-oeverwal B72 Getij-oeverwal
B73 Getij-riviermondrug B73 Getij-riviermondrug
B74 Kustwal B74 Kustwal
B75 Kwelderwal B75 Kwelderwal
B76 Strandwal B76 Strandwal
B77 Strandwalrest-dijk B77 Strandwalrest-dijk
B81 Veenrest-dijk B81 Veenrest-dijk
B82 Veenrest-heuvel B82 Veenrest-heuvel
B91 Terp (wierd) of hoogwatervluchtplaats B91 Terp (wierd) of hoogwatervluchtplaats
B92 Storthoop B92 Storthoop
D11 Stuwwalplateau D11 Stuwwalplateau
D31 Schiervlakterest-plateau D31 Schiervlakterest-plateau
D32 Vereffeningsrest-plateau D32 Vereffeningsrest-plateau
D41 Terrasrest-plateau D41 Terrasrest-plateau
E01 Breuktrap in terrasafzettingsvlakte E01 Breuktrap in terrasafzettingsvlakte
E11 Smeltwaterterras, 'Kame' E11 Smeltwaterterras, 'Kame'
E21 Daluitspoelingsrest-terras E21 Daluitspoelingsrest-terras
E31 Vereffeningsrest-terras E31 Vereffeningsrest-terras
E32 Lithologisch bepaalde terrasvorm E32 Lithologisch bepaalde terrasvorm
E41 Plateauterras E41 Plateauterras
E42 Tussenterras E42 Tussenterras
E43 Dalwandterras E43 Dalwandterras
E44 Dalvlakteterras E44 Dalvlakteterras
F01 Plateau-achtige horst F01 Plateau-achtige horst
F11 Plateau-achtige grondmorenerug F11 Plateau-achtige grondmorenerug
F12 plateau-achtige smeltwaterrestrug F12 plateau-achtige smeltwaterrestrug
F31 Plateau-achtige vereffeningsrest F31 Plateau-achtige vereffeningsrest
F41 Plateau-achtige terrasrest F41 Plateau-achtige terrasrest
F51 Dekzandplateau F51 Dekzandplateau
F71 Plateau-achtige getij-afzetting F71 Plateau-achtige getij-afzetting
F81 Plateau-achtige veenrest F81 Plateau-achtige veenrest
F91 Plateau-achtige storthoop, opgespoten terrein of kunstmatig eiland F91 Plateau-achtige storthoop, opgespoten terrein of kunstmatig eiland
G11 Smeltwaterwaaier, Sandr G11 Smeltwaterwaaier, Sandr
G21 Daluitspoelingswaaier G21 Daluitspoelingswaaier
G41 Doorbraakwaaier G41 Doorbraakwaaier
H01 Horstglooiing H01 Horstglooiing
H11 Stuwwalglooiing H11 Stuwwalglooiing
H12 Grondmoreneglooiing H12 Grondmoreneglooiing
H13 Grondmoreneglooiing of smeltwaterglooiing met resten van grondmorene H13 Grondmoreneglooiing of smeltwaterglooiing met resten van grondmorene
H21 Glooiing van sneeuwsmeltwaterafzettingen H21 Glooiing van sneeuwsmeltwaterafzettingen
H31 Vereffeningsrestglooiing H31 Vereffeningsrestglooiing
H32 Glooiing van hellingafspoelingen H32 Glooiing van hellingafspoelingen
H33 Lössglooiing H33 Lössglooiing
H41 Glooiing in terrasafzettingsvlakte H41 Glooiing in terrasafzettingsvlakte
H42 Glooiing van beekdalzijde H42 Glooiing van beekdalzijde
H43 Stroomrugglooiing H43 Stroomrugglooiing
H44 Rivierstrandglooiing H44 Rivierstrandglooiing
H51 Gordeldekzand-glooiing H51 Gordeldekzand-glooiing
H52 Kustduinglooiing H52 Kustduinglooiing
H61 Veenrestglooiing H61 Veenrestglooiing
H71 Zeestrandglooiing H71 Zeestrandglooiing
L11 Grondmorenewelvingen L11 Grondmorenewelvingen
L21 Welvingen in sneeuwsmeltwaterafzettingen L21 Welvingen in sneeuwsmeltwaterafzettingen
L31 Vereffeningsrest-welvingen L31 Vereffeningsrest-welvingen
L41 Terrasafzettingswelvingen L41 Terrasafzettingswelvingen
L42 Meanderruggen en -geulen L42 Meanderruggen en -geulen
L43 Welvingen in rivierafzettingen L43 Welvingen in rivierafzettingen
L51 Complex van dekzandwelvingen L51 Complex van dekzandwelvingen
L52 Complex van gordeldekzandwelvingen L52 Complex van gordeldekzandwelvingen
L53 Kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten L53 Kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten
L54 Landduinen met bijbehorende vlakten en laagten L54 Landduinen met bijbehorende vlakten en laagten
L61 Welvingen in zee- of meerbodemafzettingen L61 Welvingen in zee- of meerbodemafzettingen
L71 Binnendelta-welvingen L71 Binnendelta-welvingen
L72 Welvingen in plaatselijk gemoerde getij-afzettingen L72 Welvingen in plaatselijk gemoerde getij-afzettingen
L73 Welvingen in kustoverslagafzettingen L73 Welvingen in kustoverslagafzettingen
L74 Welvingen in getij-afzettingen L74 Welvingen in getij-afzettingen
L75 Welvingen in getij-aanwassen L75 Welvingen in getij-aanwassen
L76 Welvingen in zandplaten L76 Welvingen in zandplaten
L81 Veenrest-ruggen L81 Veenrest-ruggen
L91 Storthopen met grind-, zand-, kleigaten of ijzerkuilen L91 Storthopen met grind-, zand-, kleigaten of ijzerkuilen
L92 Kunstmatig gecreëerd reliëf voor recreatiedoeleinden zoals golfbanen, motorsportterreinen en parken L92 Kunstmatig gecreëerd reliëf voor recreatiedoeleinden zoals golfbanen, motorsportterreinen en parken
M11 Vlakte van grondmorene M11 Vlakte van grondmorene
M12 Vlakte van smeltwaterafzettingen M12 Vlakte van smeltwaterafzettingen
M21 Vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen M21 Vlakte van sneeuwsmeltwaterafzettingen
M31 Vereffeningsrest-vlakte M31 Vereffeningsrest-vlakte
M41 Terrasafzettingsvlakte M41 Terrasafzettingsvlakte
M42 Terrasvlakte M42 Terrasvlakte
M43 Binnendelta-vlakte M43 Binnendelta-vlakte
M44 Beekoverstromingsvlakte M44 Beekoverstromingsvlakte
M45 Vlakte van rivierafzettingen M45 Vlakte van rivierafzettingen
M46 Rivierkomvlakte M46 Rivierkomvlakte
M47 Vlakte van fluviatiele doorbraakafzettingen M47 Vlakte van fluviatiele doorbraakafzettingen
M48 Rivierkom en oeverwalachtige vlakte M48 Rivierkom en oeverwalachtige vlakte
M51 Dekzandvlakte M51 Dekzandvlakte
M52 Gordeldekzandvlakte M52 Gordeldekzandvlakte
M53 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden of löss M53 Vlakte van ten dele verspoelde dekzanden of löss
M54 Stuifzandvlakte M54 Stuifzandvlakte
M61 Vlakte van meeropvulling M61 Vlakte van meeropvulling
M62 Vlakte van zee-of meerbodemafzettingen M62 Vlakte van zee-of meerbodemafzettingen
M71 Vlakte van plaatselijk gemoerde getij-afzettingen M71 Vlakte van plaatselijk gemoerde getij-afzettingen
M72 Vlakte van getij-afzettingen M72 Vlakte van getij-afzettingen
M73 Vlakte van getij-riviermondafzettingen M73 Vlakte van getij-riviermondafzettingen
M74 Vlakte van mariene doorbraakafzettingen M74 Vlakte van mariene doorbraakafzettingen
M75 Zeeboezemvlakte M75 Zeeboezemvlakte
M76 Ingesloten strandvlakte M76 Ingesloten strandvlakte
M77 Abrasievlakte M77 Abrasievlakte
M78 Strandvlakte, zandplaat of slik M78 Strandvlakte, zandplaat of slik
M79 Aanwasvlakte M79 Aanwasvlakte
M81 Ontgonnen veenvlakte M81 Ontgonnen veenvlakte
M82 Ontgonnen veenvlakte met petgaten M82 Ontgonnen veenvlakte met petgaten
M83 Veenrestvlakte M83 Veenrestvlakte
M84 Boezemland, vlietland, moerassige vlakte M84 Boezemland, vlietland, moerassige vlakte
M91 Veenkoloniale ontginningsvlakte M91 Veenkoloniale ontginningsvlakte
M92 Vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie van duinen of strandwallen M92 Vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie van duinen of strandwallen
M93 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie M93 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie
N11 Doodijsgat N11 Doodijsgat
N21 Pingoruïnes N21 Pingoruïnes
N22 Periglaciale laagte N22 Periglaciale laagte
N31 Doline N31 Doline
N41 Rivier-erosielaagte, kolk/wiel N41 Rivier-erosielaagte, kolk/wiel
N51 Uitblazingskom N51 Uitblazingskom
N71 Zee-erosielaagte N71 Zee-erosielaagte
N72 Getij-afzettingslaagte N72 Getij-afzettingslaagte
N91 Groeve N91 Groeve
N92 Laagte ontstaan door mijnverzakking of -instorting N92 Laagte ontstaan door mijnverzakking of -instorting
N93 Laagte ontstaan door moernering N93 Laagte ontstaan door moernering
N94 Laagte ontstaan door afgraving N94 Laagte ontstaan door afgraving
R21 Droogdal R21 Droogdal
R22 Trechtervormig droogdal R22 Trechtervormig droogdal
R23 Dalvormige laagte R23 Dalvormige laagte
R41 Rivierdalbodem R41 Rivierdalbodem
R42 Beekdalbodem R42 Beekdalbodem
R43 Restgeul R43 Restgeul
R44 Overloop- of crevassegeul R44 Overloop- of crevassegeul
R45 Kronkelwaardgeul R45 Kronkelwaardgeul
R46 Beekdalbodem met meanderruggen en geulen R46 Beekdalbodem met meanderruggen en geulen
R47 Rivier- of beekbedding R47 Rivier- of beekbedding
R71 Getij-kreekbedding, zee-erosiegeul R71 Getij-kreekbedding, zee-erosiegeul
R91 Holle weg R91 Holle weg
<all other values> <all other values>